6 prosinca, 2022

Veterinar se bavi zaštitom zdravlja domaćih, a ponekad i divljih životinja. Znatan dio poslova veterinara podrazumijeva poduzimanje mjera zaštite od bolesti koje se sa životinja prenose na čovjeka. To uključuje preventivne postupke, kao što su cijepljenje i druge mjere zašite od pojave zaraznih bolesti. S obzirom na to da ljudi mnoge životinje iskorištavaju za svoje potrebe (uglavnom za prehranu), velik dio poslova veterinara povezan je s povećanjem iskoristivosti životinja. Veterinar provjerava higijensku ispravnost sirovina i namirnica životinjskog porijekla koje su namijenjene za ljudsku konzumaciju. Brine o higijenskoj ispravnosti hrane, vode i nastambi za životinje. Obavlja umjetno oplođivanje životinja, te daje savjete o načinu uzgoja i prehrane.

Veterinari koji rade u klinikama i ambulantama za male životinje uglavnom se bave liječenjem kućnih ljubimaca – pasa, mačaka, ptica, kunića, hrčaka, i dr. Oni pregledavaju i prate zdravstveno stanje životinja. U slučaju bolesti postavljaju dijagnozu, propisuju način liječenja, provode ga, te savjetuju vlasnika kako nastaviti liječenje kod kuće. Obavljanje kirurških zahvata i liječenje težih bolesti obavljaju veterinari specijalisti, primjerice kirurzi.

U veterinarskim stanicama za domaće životinje veterinari se bave liječenjem i prevencijom bolesti stoke, peradi i drugih domaćih životinja, a vrlo često obavljaju i zahvate kao što su umjetna oplodnja, pomoć pri okotu, kastracija, sterilizacija i sl. Velike farme i uzgajališta domaćih životinja često imaju i vlastitog veterinara. On se uz brigu o zdravlju životinja bavi i izradom planova uzgoja, prehrane i klanja, provjerava jesu li sanitarni kriteriji na farmi zadovoljeni, te vodi brigu o kvaliteti hrane životinja.

Veterinari mogu biti zaposleni i kao inspektori u državnim službama, klaonicama i industrijama za preradu mesa i mlijeka, gdje se bave provjerom ispravnosti namirnica životinjskog podrijetla.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Tijekom studija veterinar stječe teoretska znanja iz stručnih predmeta, npr. anatomije životinja, histologije, fiziologije, mikrobiologije, parazitologije, higijene životinja, ali i praktična znanja u radu s životinjama. Tijekom studija obavlja preglede životinja, veterinarsko-sanitarne preglede i laboratorijske poslove.

Za obavljanje poslova veterinara veoma je važna dobra tjelesna kondicija. Također, veterinar mora imati dobru motoričku spretnost ruku, te vid, sluh i osjet dodira. Ne smije osjećati strah od životinja i mora se sigurno i smireno ophoditi u radu s bolesnim i uplašenim životinjama.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: