27 studenoga, 2022

Revizori se bave revizijom državnih izdataka, financijskih izvještaja i financijskih transakcija jedinica državnog sektora, jedinica lokalne i područne samouprave, pravnih osoba koje se djelomice ili u cijelosti financiraju iz proračuna, javnih poduzeća, društva i drugih pravnih osoba. Njihov posao je i revizija postupka pretvorbe i privatizacije u pravnim osobama koje su taj postupak provele na temelju Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

Revizor ispituje dokumente, isprave, izvješća, sustave interne kontrole i interne revizije, računovodstvene i financijske postupke te druge evidencije radi utvrđivanja, iskazuje li financijski izvještaj istinit financijski položaj i rezultat financijske aktivnosti u skladu s prihvaćenim računovodstvenim načelima i standardima. Nadalje, revizor ispituje financijske transakcije koje predstavljaju izdatke u smislu zakonskog korištenja sredstava, daje ocjenu o djelotvornosti i ekonomičnosti obavljanja djelatnosti, te daje ocjenu o učinkovitosti ostvarenih ciljeva iz određenog programa. Nakon obavljene revizije, revizor sastavlja izvješće i dostavlja ga zakonskom predstavniku pravne osobe, gdje je obavljena revizija, te nadležnom ministru ili fondu. Reviziju obavljaju prema postupcima utvrđenim revizijskim standardima Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI).

Znanja, vještine i poželjne osobine

Osim stečenih stručnih znanja i velikog iskustva za obavljanje poslova revizora važno je da ispunjava uvjete utvrđene kodeksom profesionalne etike revizora, ne smije biti osuđivan za kaznena djela iz oblasti privrednog kriminala. Revizor mora biti samostalan, neovisan i točan u obavljanju revizije, savjesno i objektivno djelovati u predmetima i temama koje ispituje. Budući da se koristi povjerljivim informacijama, ne smije neovlašteno otkrivati i koristiti poslovne tajne i informacije koje je prikupio obavljajući reviziju. Mora biti nepristran u sukobu interesa ili utjecaja drugih i ne smije imati predrasude koje bi bile iznad načela objektivnosti i neovisnosti. Da bi zaštitio svoju neovisnost, mora izbjeći svaki mogući sukob interesa, odbijajući svaki dar ili poklon koji bi mogao utjecati na njegovu neovisnost i integritet. Bitno je da održi svoju neovisnost od političkog utjecaja, kako bi rasteretio svoju revizorsku samostalnost na dosljedan način.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: