1 prosinca, 2022

Računovođa obavlja različite računovodstvene poslove pri čemu se opseg poslova može razlikovati. Računovođa prima i izdaje knjigovodstvene dokumente, pregledava ih i unosi u odgovarajuće poslovne knjige. U njih upisuje redni broj, datum i opis sadržaja dokumenta, račun, iznos dugovanja ili potraživanja itd. Pritom brine da su unosi pravodobni, potpuni i ispravni, te da se poštuje kronološki slijed. Računovođa prati nabavku nekretnina, opreme i drugih osnovnih sredstava, uplate i isplate na žiro račun, nabavku i prodaju robe i usluga, kredite i doznake depozita, kupnju vrijednosnica i dr.

Priprema isplatu plaća, te izračunava osobne dohotke zaposlenika. Sastavlja bilance stanja, račune dobiti i gubitka i izvještaje o novčanim tokovima poduzeća. Priprema računovodstvene izvještaje s kojima upoznaje upravu poduzeća.

U poslove računovođe ubraja se i kontrola računovodstvenih podataka koja obuhvaća provjeru pravilnosti poslovanja i otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Provjerava i usklađenost podataka u poslovnim knjigama. Provjerava i ocjenjuje učinkovitost računalnih programa i vodi brigu o osiguranju od nedopuštenih, odnosno neovlaštenih zahvata. Bavi se i računovodstvenim uspoređivanjem i analizom financijskih i statističkih podataka.

Računovođa ocjenjuje i pojašnjava stanje i uspjeh poslovanja, te sudjeluje o planiranju financijskog dijela poslovnog plana.

Zadaća računovođe je i pohranjivanje i odlaganje svih vrsta dokumentacije u arhivu računovodstva odnosno poduzeća.

Znanja, vještine i poželjne osobine

Već tijekom školovanja računovođa stječe brojna praktična znanja, kao što su evidentiranje poslovnih dokumenata, obrada podataka i sastavljanje izvještaja, izračunavanje osnovnih statističkih pokazatelja, itd. Teorijska znanja obuhvaćaju različita stručna područja, primjerice računovodstvo, bankarstvo, gospodarstvo, poduzetništvo, gospodarsku računicu, statistiku, gospodarsko pravo itd.

Od računovođe se zahtijeva sposobnost logičko-analitičkog mišljenja, osobito pri analiziranju financijskih informacija. Mora imati smisla za računanje. Za uspješno obavljanje posla, važno je da dobro uočava detalje, primjerice pri traženju grešaka u tabličnim podacima. Važno je i dobro pismeno i usmeno izražavanje, jer računovođa prosljeđuje i obrazlaže rezultate suradnicima i strankama.

Answer now

%d blogeri kao ovaj: